Zprávy HCJB 8.1.2003

 KŘESŤANŠTÍ PRACOVNÍCI MOHOU OČEKÁVAT V ROCE 2003 VÍCE ÚTOKŮ
    Jestliže současný trend bude pokračovat, budou křesťanští pracovníci v roce 2003 stále častěji cílem útoků, zvláště v nebezpečných islámských oblastech jako je střední východ, severní Nigérie, Pákistán a Indonésie, jak vyplynulo ze zprávy komise pro náboženskou svobodu při Světové evangelikální alianci. V Indii, Srí Lance a části jihovýchodní Asie už se také dají pozorovat proti-křesťanské (zvláště proti-misionářské) nepřátelské akce. Komise vyzývá věřící z celého světa, aby se modlili za náboženskou svobodu pro všechny lidi. (World Evangelical Alliance Religious Liberty Commission)
 
 18 MILIONŮ LIDÍ V SUBSAHARSKÉ AFRICE OHROŽUJE SMRT HLADEM.
   (Mission Network News) - Přes 18 milionů obyvatel sedmi zemí subsaharské Afriky je ohroženo hladomorem. Je to důsledek jednak sucha, jednak špatných vládních rozhodnutí, uvádí Carla Andersen z World Vision. Tato misie pomáhá těm nejpotřebnějším a současně pátrá po dlouhodobém řešení problému. (Viz zprava z 2.7.2002) „Naše rozvojové programy zahrnují rozdělování osiva a nářadí,“ říká Andersenová. „Mnoho se také věnujeme výuce obyvatel základům moderního zemědělství – setí, střídání plodin, lepšímu zavlažování - aby vybředli z problémů a situace se již v příštích letech neopakovala.“ Andersenová dodává, že hmotná pomoc často otevírá dveře evangelizačnímu působení.

*Nejnovější zprávy v originální anglické verzi jsou vždy ZDE (klikněte).

 
 RANĚNÝ BAPTISTICKÝ MISIONÁŘ V JEMENU SE ZOTAVUJE PO POSTŘELENÍ
   Don Caswell, 49-letý pracovník organizace International Mission Board, který přežil přestřelku v baptistické nemocnici ve městě Jibla v Jemenu 30. prosince, se zotavuje se svojí rodinou. Očekává se, že se ze svých ranění zcela zotaví, jak informovala Judy Williams, jeho doktorka. Kulky z pistole útočníka zasáhly Caswella do pravého i levého boku. Jeho zranění mohli být vážnější, ale kulky nezasáhly břišní dutinu, říká Williams, pracovnice IMB pracující v Jemenu od roku 1999. Caswellova rodina pobývá na utajeném místě než se raněný plně zotaví. Caswell, který pracoval jako lékárník v nemocnici ve městě Jibla neponese žádné trvalé následky z jeho ranění. Tři baptističtí misionáři byli při přestřelce zabiti. Abed Abdul Razak Kamel, 35-letý militantní muslim byl zatčen krátce po útoku. (Baptist Press)
 
 RÁDIO MISIE POMOHLA TISÍCŮM ŠKOLÁKŮ V AFGHÁNISTÁNU
   „Advent v Afghánistánu“ mohl být největším křesťanským oslovením studentů v historii Afghánistánu. Celá akce začala tím, že Norm a Cher Nelsonovi z rádio misie – Compassion Radio, přijali pozvání vysvětlit svátek vánoc asi 30,000 školákům ve 49 školách v historickém regionu Afghánistánu během konce listopadu a počátku prosince 2002. Nelsonovi spolu se svým týmem (ve kterém byl jeden hudebník, kameraman a lékař) navštívili čtyři školy během pěti dnů. V každé škole vysvětlovali smysl vánoc, zpívali koledy a rozdávali dárky a vzdělávací pomůcky. Navíc Compassion Radio spolu se s nevládní organizací jako partnerem přispělo finanční pomicí na renovaci městských škol, z nichž většina byla těžce poškozena během režimu Talibanu. Norm Nelson vypovídá: „Odpověděli jsme na prosbu o pomoc. Naše partnerská organizace získala důvěru místního správce a jeho lidí skrze roky efektivní služby. Představení města, kteří chtěli renovovat školy nás požádalo o pomoc.“ Američtí dárci skrze Compassion Radio poslali 13 tun dárků, školních potřeb a lékařského vybavení spolu s hotovostí na potřebné renovace. (Assist News Service)

*HCJB World Radio vysílá slova naděje a potěšení lidem ve střední Asii na rádiových vlnách. Společně se svými partnery křesťané vysílají v pěti hlavních jazycích Afghánistánu a dvou základních jazycích střední Asie tadžitském a uzbekském jazyce.

 
 VŠECHNY DNEŠNÍ ZPRÁVY V ANGLIČTINĚ.
   3 PAKISTANI CHRISTIANS SUFFER EYE DAMAGE IN CHRISTMAS ASSAULT

At least three of the wounded survivors of a deadly Christmas night attack against a village church in Pakistan have sustained permanent eye damage, confirmed doctors from Lahore who operated on two of them. Afzal Masih and his brother, Aslam Pervaiz Masih, both underwent delicate eye surgeries on Tuesday. Both men have lost the use of at least one eye from splintered glass fragments driven into their faces by the grenade blast. Meanwhile, local Urdu-language newspapers and police have named the two brothers and at third Christian as "culprits" in the Dec. 25 attack. The third man, Boota Masih, remains in hospital with injuries. "The two brothers have lost their eyes in the attack, and the other's daughters were injured in it, and the [police and press] are accusing them?" questioned a shocked Christian in Lahore. "This is their normal tactic, especially in the Urdu papers," sighed a church member in Gujranwala. "They want to put pressure [on the Christian community] so they will withdraw the charges against the [Muslim leader] who is accused." Three young girls died and another 13 children and their parents were wounded in the attack when two men hurled grenades into a children's Christmas program at a small Presbyterian chapel in remote Chianwali village 40 miles northwest of Lahore. Eyewitnesses said two young men threw the grenades. A fiery Islamist cleric accused of instigating the attack was arrested shortly afterwards. He remains in the custody of the Satrah police. (Compass)

18 MILLION PEOPLE AT RISK OF STARVATION IN SUB-SAHARAN AFRICA

More than 18 million people are now at risk of starvation in seven Sub-Saharan African countries as a result of the combined effects of drought and poor government policies, says World Vision’sCarla Andersen. The ministry is helping to meet the most urgent needs while seeking long-term solutions to the problems. "Our development activities include distribution of seeds and tools," she says. "We also work a lot with the people to educate them about techniques in planting, crop rotations, better irrigation systems and helping them to recover from the problem so that it won't continue in the coming years." Andersen says helping meet people's physical needs often opens up opportunities for evangelistic outreach. (Mission Network News)

INJURED BAPTIST MISSIONARY TO YEMEN RECOVERING FROM BULLET WOUNDS

Don Caswell, the 49-year-old International Mission Board worker who survived the Dec. 30 shootings at the Baptist hospital in Jibla, Yemen, is resting with his family and expected to recover fully from his injuries, said Judy Williams, his attending physician. Bullets from his attacker's pistol hit Caswell's right and left sides. His injuries could have been much more severe, but the bullets did not enter his abdominal cavity, said Williams, an IMB representative who has worked in Yemen since 1999. The Caswell family is staying in an undisclosed location until he recuperates. Caswell, a pharmacist who has served at the Jibla hospital since July 2001, is expected to have no long-term complications from his injuries. Three Baptist missionaries were killed in the shooting. Abed Abdul Razak Kamel, a 35-year-old Muslim militant, was arrested shortly after the attack. (Baptist Press)

COMMISSION: CHRISTIAN WORKERS CAN EXPECT INCREASING ATTACKS IN 2003

If present trends continue, Christian workers will increasingly be targeted for attacks in 2003, especially in dangerous Islamic regions such as the Middle East, northern Nigeria, Pakistan and Indonesia, reports the World Evangelical Alliance Religious Liberty Commission. India, Sri Lanka and parts of Southeast Asia are also seeing a rise in anti-Christian (especially anti-missionary) hostilities. The commission urges believers worldwide to pray for religious liberty for all people. (World Evangelical Alliance Religious Liberty Commission)

RADIO MINISTRY AIDS THOUSANDS OF SCHOOLCHILDREN IN AFGHANISTAN

"Advent in Afghanistan" may have been the largest public outreach by Christians to students in the history of Afghanistan. It began when Norm and Cher Nelson, from the radio ministry, Compassion Radio, accepted an invitation to take the experience of Christmas to 30,000 schoolchildren in 49 schools in a historic region of Afghanistan during late November and early December 2002. The Nelsons and their team (including a musician, videographer and medical professional) visited four schools in five days. At each school the meaning of Christmas was explained, carols were sung, and gifts and educational supplies were handed out. In addition to these public events, Compassion Radio and a local partner non-governmental organization, contributed funds and supplies to help renovate the city's schools, most of which were severely damaged or destroyed during the Taliban regime. "We responded to a request for help," said Norm Nelson. "Our partner organization has earned the trust of the local 'warlord' and his people through years of effective service. When city leaders shared their desire for school renovations . . . they asked us to help." U.S. donors to Compassion Radio responded by giving 13 tons of gifts, school supplies and medical equipment along with cash for the renovations. (Assist News Service)

* HCJB World Radio is bringing words of hope and encouragement to people across Central Asia via radio. Together with partners, Christian broadcasts go out in Afghanistan's five major languages (Dari, Hazaragi, Pashto, Southern Uzbek and Turkmen) as well as the Central Asian languages of Tajik and Uzbek.

SPUTTERING ECONOMY LEADS TO 25-PERCENT DROP IN CHARITABLE GIVING

After going through a stop-and-go recovery last year, economic forecasters expect the U.S. to enjoy stronger economic growth in 2003. However, there is a lag effect on nonprofit groups, including mission agencies. Dave Culross of International Needs Network points out that charitable giving dropped to 2.7 percent of income in 2002, down from 3.4 percent the previous year. "Now that's about a 25-percent decline in the amount of giving to charitable organizations," he says. "That computes to millions and millions of dollars to various organizations." Culross says one of the main reasons for the drop in giving is that "many of the people who have both the passionate vision for world mission" have seen their stock portfolios drop in value along with decreased investment income, leaving them with less money to give. (Mission Network News)

© Copyright 2003 - HCJB World Radio - Colorado Springs, CO USA - btc@hcjb.org

 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz