Zápas o duši 
         

Každý rok s příchodem Vánoc dochází do naší redakce alespoň jedno pojednání o betlémské "hvězdě". Ve všech příspěvcích jde v podstatě o astronomické vysvětlení hvězdy, nebo komety, která provázela narození našeho Spasitele Pána Ježíše Krista. Články mohou být z odborného pohledu fundované, ale nejsme v astronomii natolik zběhlí, abychom je mohli posoudit. Začněme toto zamyšlení Božím slovem:

V tomto verši je psáno, že to nebyla obyčejná hvězda, ale JEHO hvězda, tj. "hvězda" Ježíše Krista, "hvězda" Krále Izraele. Je nepravděpodobné, že by jakékoliv fyzické nebeské těleso patřilo nebo bylo přisouzeno Pánu Ježíši. Nebeská tělesa, planety, souhvězdí a jejich vzájemné polohy, jsou určovány a přisuzovány lidem jenom astrologií, kterou Bible jednoznačně odsuzuje:

Proto můžeme předpokládat, že Ježíšova "hvězda" nebyla přirozené nebeské těleso jehož dráha by mohla být zpětně interpretována.

Dále si všimněme, že mudrcové viděli (minulý čas) na Východě Jeho "hvězdu" a proto se přišli Jemu, Králi, poklonit. Mudrcové, tedy, ve své Východní domovině, v určitý čas, viděli Ježíšovu "hvězdu", která se potom ztratila a oni se vydali západním směrem, protože přišli od východu. "Hvězda" zmizela z jejich dohledu, protože se mudrcové již v Judsku vyptávali: Kde je ten právě narozený král Židů? "Hvězda" jim v jejich Východní zemi pravděpodobně jen ukázala, že mají jít západním směrem. Když došli na místo, "hvězda" vidět nebyla.

Z tohoto verše vyplývá, že Herod ani nikdo v Palestině tu "hvězdu" nepozoroval a žádný hvězdář ji nezaznamenal. Kdyby ta "hvězda" byla viditelná a známá v Palestině, což by byl případ normálního nebeského tělesa - hvězdy, komety nebo planety, proč by Herod povolal východní mudrce tajně a vyptával se na podrobnosti? Herodovi žádná "hvězda" neukázala, kde se má narodit Mesiáš. Herod se dozvěděl tuto informaci od veleknězů, kteří mu citovali proroka Micheáše, že vládce Izraele se narodí v Betlémě.

Mudrcové se po Herodově výslechu vydali k Betlému, ačkoliv přesné místo neznali. A hle stejná "hvězda", kterou znali z Východu se jim, a patrně jenom jim, zjevila znovu, šla před nimi a zastavila se přesně nad místem kde se narodil Mesiáš Pán Ježíš Kristus. "Hvězda" šla před nimi. Žádné fyzické nebeské těleso, kometa nebo hvězda, před lidmi nechodí, ale putuje po obloze, po oběžné dráze vysoko nad zemí. Žádná skutečná hvězda nebo kometa se nemůže nad nějakým místem zastavit, jinak by se zřítila na zem. A i kdyby se zastavila a stála nad zemí proti všem fyzikálním zákonům, které stejně nese svým mocným Slovem Bůh, jak by mohla ukazovat přesně na místo, na chlév, kde se narodil Ježíš? Kdyby se nad nějakou vesnicí zastavila ve výšce mnoha tisíc kilometrů, jak určíte dům, nad nímž stojí? Kromě toho, přirozené nebeské těleso by bylo viditelné jenom v noci a jen za jasného počasí.

Písmo potvrzuje, že Jeho "hvězda" byla mimořádný úkaz pozorovaný jen malou skupinkou lidí a věřím, že se nejednalo o astronomický fenomén.

Mudrcové se radovali radostí převelikou (megalos) nad znovuobjevením (a hle) Královy "hvězdy". Jeho "hvězda" se chovala "inteligentně". Nejprve jim dala vědět, že na západě, v Judsku se narodí Král Izraele. Kometa by jim něco takového stěží zjevila. Pak se znova objevila, prozřetelně až po Herodově výslechu a rychlostí chůze, před nimi, ne nad nimi, došla k místu, kde bylo to dítě a zastavila se nad ním.

Z výše uvedeného vyplývá, že "hvězda" mohla být zázračný úkaz, podobný oblaku z druhé Mojžíšovy knihy:

V tomto případě by oblak Hospodinův a "hvězda" Krále židů byly sobě odpovídající nadpřirozené úkazy. Naše interpretace se však kloní k stanovisku, že Jeho "hvězda" mohl být inteligentní anděl, který sloužil Pánu Ježíši, proto byl nazván Jeho "hvězda". Andělé jsou Boží stvoření služebníci vykonávající Jeho nařízení:

Nevíme, zda každému z nás je přidělen jeden nebo více "strážných" andělů; nebo zda jeden anděl slouží více lidem. Vím jen to, že andělé slouží tělesným lidem, kteří jsou předurčeni ku spáse:

Maličký Ježíš byl syn člověka, proto jako člověk asi měl svého anděla(y):

Mudrcové přece hovoří o Jeho "hvězdě", jak věříme, o Jeho andělu. Kdyby to byla Jeho kometa, nebeské těleso, pak hovoříme o astrologické interpretaci.Bible často nazývá anděly a významné lidi (v dobrém i špatném smyslu) ale i samotného Ježíše "hvězdami". Podívejme se na několik příkladů:

Tento sen patřil Josefovi. Klaněl se mu otec (slunce) matka (měsíc) a jedenáct bratrů (hvězd). Benjamín ještě nebyl na světě a už byl hvězdičkou. Sám Josef byl dvanáctou hvězdou. Vidíme, že hvězda nemusí vždy znamenat nebeské těleso. Židé byli nejednou přirovnáni ke hvězdám:

Ježíš Kristus je nazýván "hvězdou":

Lucifer, bývalá hlava všech andělů, je také nazýván hvězdou, navíc - třpytivou hvězdou a synem jitřenky:

Proč Lucifer padl? Chtěl se vyšvihnout z andělství na božství. Chtěl být kvalitativně (funkčně už byl) nad Božími anděly tedy "hvězdami". V následujícím verši nejde o fyzický výstup nad nebeská tělesa, ale o duchovní výstup nad anděly (nad hvězdy) na Boží místo (na nebesa), jak čteme následovně:

Spasení budou jako hvězdy:

I bůžci vyrobení lidskou rukou mohu být "hvězdami":

nebo:

Lidé, kteří nejsou spaseni, jsou nazváni v Písmu - "bludnými hvězdami":

Andělé, kteří dohlížejí a slouží církvím, jsou nazváni "hvězdami".

Pán Ježíš Kristus je nazván hvězdou jitřní:

Pán Ježíš Kristus se sám nazývá jitřní hvězdou:

V knize Zjevení často vystupují sloužící andělé, kteří uvádějí na svět pohromy, a ti jsou hvězdy padající na zem z nebe:

Další anděl, inteligentní "hvězda" spadlá z nebe na zem, dostává klíč od jícnu bezedné propasti, aby vypustila dým inteligentních kobylek - tedy démonů.

Padající hvězdy z nebe, to jsou andělé, kteří posbírají úrodu spasených po celém světě. Boží moc, nebeská mocnost se zachvěje v onen poslední den!

Vše co chci tímto zamyšlením říci je, že "hvězda" biblicky velmi často představuje inteligentní bytosti. Ježíšova betlémská "hvězda" se chovala inteligentně, proto ve světle Písma, v době narození Ježíše, se nad Betlémem nenacházela kometa ani nebeské těleso, ale Jeho "hvězda" nadpřirozeného původu. Jestliže zaujmeme biblický pohled na "hvězdu" Krále židů, potom jakékoliv, i ty matematicky nejpřesnější astronomické výpočty, jsou bezpředmětné.

- pst -

    Předchozí článek () 
    Následující článek ()