Vyznání víry

1. TROJJEDINOST:
Věříme v jednoho Boha, který existuje v trojjedinosti osob: Otce, Syna a Ducha svatého (Jan 15:26), kteří jsou věční a rovnocenní v důstojnosti a moci (Matouš 3:16,17)

2. BIBLE:
Věříme, že Bible je Slovo Boží, verbálně vdechnuté, bezchybné v původním znění a jazycích. Je jediným neomylným měřítkem víry a života každého křesťana.

3. PLÁN SPASENÍ:
Věříme v Ježíše Krista, počatého z Ducha svatého (Matouš 1:20), narozeného z panny Marie (Lukáš 1:35). Jeho smrt na kříži vykoupila hříšníky a zajistila dostačující a úplné odpuštění jejich vin (Efezským 1:7). Vstal z mrtvých aby nás ospravedlnil (Římanům 4:25). Vystoupil na nebesa a nyní sedí po Otcově pravici, a přimlouvá se za všechny ty, kdo přistupují k Bohu skrze Něho (Židům 7:25). V blažené naději očekáváme příchod slávy velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista (Titovi 2:13). Věříme, že vše bude nakonec podmaněno Bohu skrze Něho (1. Korintským 15:25-28).

4. CÍRKEV:
Věříme, že pravá církev jež je tělo Kristovo (Efezským 1:23), je utvářena Duchem svatým ve všech kdo spoléhají na Krista jako svého Spasitele (Efezským 2:22, 1. Korintským 12:13).

5. KŘESŤANOVA SLUŽBA
S ohledem na poslední Kristův příkaz (Matouš 28:19,20) a s vědomím, že všichni kdo nepřijímají evangelium jsou ztraceni (Jan 3:18,36), věříme, že každý křesťan je vázán se zúčastnit tohoto velikého Kristova pověření. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3:16).

HCJB World Radio je v tomto věku odhodláno, ve shodě s posledním příkazem našeho Spasitele "budete mi svědky ... až na sám konec země", uskutečňovat Boží plán spasení (Skutky 1:8). S komunikačními prostředky, které nám Bůh dal k dispozici, je novina evangelia - jež je "moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří" (Římanům 1:16), přenášena doslovně až na sám konec země. Kromě evangelizace usilujeme také naplňovat další přikázání našeho Spasitele - učte všechny národy (Matouš 28:20).