Zprávy z Ekvádoru - Quito 9/2001
 HCJB World Radio / Misie HCJB-Ekvádor

Milí posluchači,
dnes vám přinášíme nejnovější zprávy a zajímavosti, tentokrát ne z Ekvádoru, ale z hlavní kanceláře HCJB World Radia v Colorado Springs, stát Colorado, USA. Úvodem chceme připomenout, že jsme od roku 1990 plnoprávnými členy misijní společnosti HCJB World Radio. České a slovenské vysílání je součástí HCJB od r. 1975. Časopis Zápas o duši vznikl v roce 1989 jako následná práce a služba pro posluchače TWR, kteří si přáli mít přepis rozhlasových pořadů. S TWR začali Steigerovi spolupracovat v r. 1986. V roce 1990 se stali členy HCJB. Od roku 1991 je Zápas o duši zaregistrován jako Občanské sdružení HCJB-ZOD. V roce 1992 začala fungovat regionální kancelář HCJB, která v současné době sídlí v Praze.

David JOHNSON, NOVÝ PREZIDENT HCJB
Následující dokument obsahuje některé odpovědi Davida Johnsona, když byl navržen do funkce nového prezidenta misijní společnosti HCJB World Radio.

> Jak vnímáš své poslání a výzvu, která z funkce prezidenta HCJB World Radio vyplývá?
Mým nejvroucnějším přáním je být poslušný Kristu, ať dělám v životě cokoliv. Modlil jsem se k Bohu, aby při nominace i při výběru vedl v tomto duchu výbor i všechny členy HCJB. Pokud mne Bůh chce v této funkci mít, věřím, že mi dá takové schopnosti a vytrvalost, abych odvedl dobrou práci. Mám zkušenosti z vedoucích míst a pohybuji se kolem Rona Clinea dost dlouho, abych věděl, že tato odpovědnost je náročnou výzvou. Ron Cline byl v minulých letech vyjímečnou vedoucí osobností nejen v HCJB, ale i v daleko širším kontextu vize misijního rozhlasového vysílání a misie celosvětově. Pro nikoho nebude snadné „nazout si jeho boty“, ale z historie HCJB dobře vím, že posloupnost vedoucích osobností vedených Bohem přinesla světové misii velké požehnání. Musíme důvěřovat jeho volbě. Je mi jasné, že silné i slabé stránky mé osobnosti bude doplňovat celý tým spolupracovníků.

> Jakou vizi máš pro HCJB World Radio do příštích pěti let a jak budeš tuto vizi naplňovat?
Nemyslím si, že bychom měli měnit hodnoty a cíl misijní práce; podle mne je důležitější, abychom v kontextu měnících se technologií a nového misiologicko-politického uspořádání světa i nadále zastávali vedoucí roli. Politické a historické skutečnosti nám otevírají množství příležitostí pomoci křesťanům na celém světě, aby média využívali jako klíčový prostředek evangelizace. I nadále bychom měli hrát významnou roli při zakládání nových rozhlasových stanic. Měli bychom dále vyhledávat příležitosti a asistovat tam, kde nové možnosti jsou a dokud zůstávají dveře otevřené. Měli bychom pomáhat rozhlasovým misijním agenturám, aby měly podobnou vizi, a povzbuzovat je, aby se zapojily do spolupráce. To vyžaduje rovnováhu mezi neustálým tahem kupředu k novým možnostem a současným budováním infrastruktury, která bude tyto projekty finančně podporovat. I nadále bychom měli být katalyzátorem výzkumu a výroby nových technologií, které mohou být užitečné pro křesťanská média. Současná technologie umožňuje miniaturizaci do té míry, že máme přenosné FM vysílače a studiové vybavení. Naši inženýři významně přispívají k vývoji satelitních sítí, technického vybavení a digitální radiotechnologie. To znamená, že v budoucnu budeme muset zvládnout kombinaci staré a nové technologie. Naším úkolem je hledat a získávat ty, kdo mají Boží obdarování a zapojit je do této strategické misijní služby.

Dále provozovat a rozšiřovat národní misijní iniciativy
Doba, kdy tíha veškeré evangeliační práce ležela na západních misionářích, je za námi. Musíme se přizpůsobit místním křesťanům všude na světě, aby naše úsilí mělo jeden společný cíl. My máme zkušenosti a know-how a místní křesťany musíme mobilizovat k službě v nejrůznějších oblastech technologie a zdravotnictví. Potřebujeme posílit a rozvinout naše schopnosti, abychom dokázali připravit místní křesťany pro efektivní službu a citlivě předávat zkušenosti různým kulturám.

Vždy být závislý na vedení a moci Božího ducha
To se může zdát samozřejmé, ale myslím, že pokud to nebude vědomý proces, hrozí nám nebezpečí soběstačnosti a nezávislosti. Jen Bůh zná kritické potřeby světa a jen jeho moc působí ve světě tak, abychom si byli vědomi, že i dnes je nutno následovat příklad Pána Ježíše Krista a jeho poslušnost vůči Otci. Jan 15:15-16: Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

> Jakou misijní filosofii zastáváš?
Moji osobní filosofii misie shrnuje několik biblických oddílů. Misijní poslání vyjadřuje Matouš 28:19,20. Model najdeme ve 2. kapitole Filipským. Metoda je popsánav 1. Kor 9:19-27. Všechny tyto pasáže podle mne hovoří o modelu vtělení. Úkolem misie je přiblížit se ztracenému světu, ať už je jakýkoliv, do té míry, že lidé skrze naši službu a životy uvidí lásku a pravdu Dobré noviny o Ježíši Kristu. Je to Bůh, který nás stvořil, který nás miluje, který se stal člověkem a který zemřel na kříži, aby mohl spasit a proměnit jednotlivce i jejich svět a přivést je k osobnímu vztahu s ním, takže mu mohou dát svoji důvěru. Mějme na paměti, že život v Kristu, který reprezentujeme v kulturním kontextu misijního světa, může být pozitivním prvkem v tom, jak Bůh jednotlivce přitahuje k evangeliu. Věřím, že takový přístup by měl být pravidlem pro nás všechny. Lékař, jehož práce poukazuje na Kristovu lásku, přitahuje lidi ke Kristu. Kazatel Božího slova, který Kristovu lásku vyjadřuje svým slovem i životem, bude dobrou novinou přitahovat posluchače. Mechanik, který vyjádří Boží lásku kvalitou své práce, přivolá pozornost lidí, kterým slouží; důvěra lidi přitahuje ke Kristu. Ve skutečnosti to, jestli jsou naše úkoly v očích světa velké nebo malé, jestli jsme chudí nebo bohatí, není podstatou naší služby. Podstatné je, jak nás Kristus proměňuje a že v nás žije; jak nás používá, abychom se dotýkali ztraceného světa. Pokud mu bráníme, aby v nás pracoval, nebudeme naše služba ostatním přitažlivá ani účinná. To nesmírně ovlivňuje práci v nejrůznějších kulturních situacích. V praxi to znamená, že musím být připraven vzdát se všeho, co může být na překážkou živému křesťanskému svědectví v jiném prostředí – 1. Kor 9: 19:

Tato skutečnost má nedozírné následky v prostředí nejrůznějších kultur. C. S. Lewis to vyjádřil následovně:

„Naším úkolem je přinášet v každém jazyce do naší doby to, co je nadčasové (stejné včera, dnes i zítra). Špatný kazatel dělá pravý opak; pro myšlení naší doby zneužívá křesťanský jazyk a fráze … Ale naše vyučování musí být nadčasové v srdci, aby bylo oblečeno do moderního hávu … Musíme každou součást teologie přeložit do místního prostředí. Dospěl jsem k přesvědčení, že pokud nejsme schopni přeložit a předložit evangelium do každého kultury, vzdělané i nevzdělané, pak je chápeme mylně. Moc našeho překladu ověřuje, zda skutečně chápeme vlastní smysl evangelia.“

Naším úkolem je přinést slovy i činy Kristovu lásku do kultury, do níž jsme povoláni tak, abychom oslovili posluchače srozumitelným způsobem, aby nejen rozuměli dobré novině, ale aby z ní měli opravdové požehnání.

> Jaké máš životní zásady?
Na tuto otázku mohu odpovědět na základě principů a hodnot, které jsem si vytyčil již před lety.

1. Miluj Boha
- celým svým srdcem
- celou svou silou
- celou svou myslí
2. Miluj svoji manželku
- nezanedbávat společný čas během týdne
- aktivně pečovat o její duchovní prospěch
- denně se za ni modlit.

3. Miluj své děti a vychovávej je podle Božích příkazů
- sdílet s dětmi duchovní aktivity
- pravidelná pobožnost s dětmi; nezanedbávat církevní obecenství
- společně se modlit jeden za druhého

4. Miluj svého bližního
- mít povolání, které přináší věčný užitek pro Boží království
- vyhledávat Bohem připravené příležitosti ke službě druhým

Věříme, že toto vyznání může být povzbuzením i nám všem, abychom svoji službu vykonávali pro Boží slávu a nezanedbávali naše rodiny a bližní.

POZOR! ZMĚNY VYSÍLACÍCH FREKVENCÍ:
ČAS ZŮSTÁVÁ STEJNÝ:

RÁNO:
V 6.30 hod, na 9765 kHz – v pásmu 31 m

VEČER:
Ve 21.30 hod, na 15550, 17795, 21455 kHz v pásmu 19, 16 a 13 m

Pokud můžete, prosíme, umístěte Oběžník na sborovou nástěnku.

Slyšitelnost, obzvláště ranního vysílání, je skvělá. Naší modlitbou je, aby bylo vysílání posilou i těm, kteří poslech v minulosti vzdali, pro špatnou slyšitelnost.

Každý posluchač, který nám zašle hlášení o příjmu, dostane krásnou QSL pohlednici s ekvádorskými motivy. Koncem roku bude pro posluchače Dobré noviny opět připraven kalendář. Těšíme se na vaše dopisy.

Posluchače zdraví:
Z Ekvádoru: sestra Fialová
Z USA: Petr Surovček, Metoděj Chamrád a Helena Kaplanová

Vaši v pražské redakci HCJB: Steigerovi a Jindra Suchomelová